წესები და პირობები

ყველა ქვემოთხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენ მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, უნდა შეწყვიტოთ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობა. ტერმინი „თქვენ“ მიუთითებს პირზე, რომელიც შედის ვებ-გვერდზე ან სარგებლობს ვებ-გვერდით ან ჩვენი მომსახურებით, ასევე მიუთითებს კომპანიაზე ან ორგანიზაციაზე, რომლის სახელითაც ეს პირი შედის ვებ-გვერდზე ან სარგებლობს ჩვენი მომსახურებით.

 1. ტერმინები და განმარტებები
  1. კომპანია (შემდგომში “ჩვენ“, „ბინა24“) - შპს „სერვის 24“ (ს/კ 405309768), რომელიც მომხმარებელს მომსახურებას აწვდის უძრავი ქონების გაქირავების ინტერნეტ პორტალის გამოყენების გზით.
  2. საიტი (შემდგომში „bina24.ge“) - ვებ-გვერდი, რომლის ინტერნეტ მისამართია bina24.ge.
  3. მომხმარებელი - შემდგომში „თქვენ“ - საიტით მოსარგებლე რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული პირი, რომელიც იმყოფება საიტზე. ასევე საიტის მეშვეობით იღებს ინფორმაციას გასაქირავებელ ქონებაზე, გამქირავებელ პირზე თუ კომპანიაზე. ასევე ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას და რეკლამას, რაც საიტზეა განთავსებული.
  4. განმცხადებელი - საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებელი (ფიზიკური ან იურიდიული პირი, კომპანია), რომელიც საიტზე ათავსებს განცხადებას უძრავი ქონების გაქირავების შესახებ.
  5. განცხადება - საიტზე განთავსებული ინფორმაცია უძრავი ქონების გაქირავების შესახებ. ინფორმაცია შეიცავს აღწერას, დეტალებს, ფასს, მისამართს და ბევრ სხვა დეტალს. ასევე ინფორმაციას განმცხადებლის შესახებ.
  6. პირადი ანგარიში - რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის საიტზე მინიჭებული ვირტუალური ანგარიში, რომელსაც მომხმარებელი ავსებს საიტის ფასიანი მომსახურებების მისაღებად.
  7. მომსახურების ღირებულება - მომსახურება შეიძლება იყოს ფასიანი ან უფასო, შეიძლება იყოს განსხვავებული განმცხადებლის ტიპის მიხედვით, განცხადების განთავსების პერიოდის და სტატუსის მიხედვით. ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებზე განმცხადებელს მიეწოდება განცხადების განთავსებისას ან კონკრეტული მოქმედების შესრულებისას.
 2. ზოგადი პირობები
  1. წინამდებარე და შემდგომი წესები და პირობები არეგულირებს თქვენ მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით და იღებთ მოცემულ წესებსა და პირობებს.
  2. საიტით სარგებლობისთვის, მომხმარებელი უნდა იყოს არანაკლებ 18 წლის.
  3. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები ამ წესებსა და პირობებში, აღნიშნული შესწორების თაობაზე გაფრთხილების გარეშე. შესწორებული წესები და პირობები ამოქმედდება მათი საიტზე განთავსების დღიდან. ამის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია, შეამოწმოთ აღნიშნული საიტზე ყოველი სტუმრობისას. თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება ავტომატურად ნიშნავს ამ წესებსა და პირობებზე თანხმობას.
 3. ჩვენი სერვისი
  1. რეგისტრაცია
   1. ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსებისთვის მომხმარებელმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია.
   2. შესაძლებელია კომპანია დაუკავშირდეს არარეგისტრირებულ მომხმარებელს, სატელეფეონო რეჟიმში ჩამოართვას თანხმობა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციაზე და განცხადების გამოქვეყნებაზე და გამოაქვეყნოს მის მიერ ასევე ტელეფონით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით მიღებული ინფორმაცია.
  2. განცხადების განთავსება
   1. განცხადების განსათავსებლად მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაცია ერთჯერადი sms კოდის საშუალებით.
   2. ერთი მომხმარებლის მიერ განთავსებული განცხადებების მაქსიმალური რაოდენობა შეიძლება იყოს შეზღუდული და განსხვავებოდეს განმცხადებლის მიხედვით.
   3. განცხადების განთავსების ხანგრძლივობა სტანდარტულია და განისაზღვრება კომპანიის მიერ.
   4. განცხადების ხანგრძლივობის გაზრდა შესაძლებელია დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ.
  3. ანგარიშსწორება და მომსახურების ღირებულება
   1. კომპანია განმცხადებელს უხსნის პირად ანგარიშს ვებ-გვერდზე, რომლის საიდენტიფიკაციო კოდიც არის განმცხადებლის მობილური ტელეფონის ნომერი.
   2. პირად ანგარიშს მომხმარებელი ავსებს ონლაინ გადახდის მეშვეობით, ქართული საბანკო visa ან mastercard ბარათების გამოყენებით.
   3. საიტზე არ ხდება საბანკო ბარათის ინფორმაციის შეყვანა. პირადი ანგარიშის შესავსებად მომხმარებელი გადამისამართდება ბანკის კუთვნილ დაცულ ვებ-გვერდზე. შესაბამისად, მომხმარებლის საბანკო ბარათის ინფორმაცია არ ხვდება საიტზე.
   4. პირად ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა გამოიყენება მხოლოდ საიტის ფასიანი სერვისებით სარგებლობისთვის.
   5. პირად ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება, მესამე პირისთვის გადარიცხვა ან რაიმე სახით განაღდება არ ხორციელდება.
   6. ნებისმიერი ფასიანი მომსახურების მისაღებად, განმცხადებელი ჯერ ავსებს პირად ანგარიშს და შემდეგ ამ ანგარიშიდან იხდის კონკრეტული მომსახურების საფასურს.
   7. მომსახურების ღირებულება რეგისტრირებულ განმცხადებელს ეცნობება უშუალოდ კონკრეტული მომსახურების გაწევის წინ. თუ იგი არ ეთანხმება მომსახურების ღირებულებას, მას აქვს უფლება არ ისარგებლოს მომსახურებით და შესაბამისად იგი არ გაწევს არანაირ დანახარჯებს.
  4. შეტყობინებები და შეთავაზებები
   1. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ საიტზე მითითებულ ელ. ფოსტაზე ან/და მობილურ ნომერზე მიიღებს შეტყობინებებს საჭიროებისამებრ, საიტის ფუნქციონალიდან გამომდინარე.
 4. საიტით სარგებლობის წესები და პირობები
  1. კომპანია არ არის არცერთი გარიგების ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამქირავებელი ან მქირავებელი. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება განმცხადებელს და მომხმარებელს, დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.
  2. კომპანიას არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი ქონება და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ.
  3. განცხადებაში მითითებული ქონების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არ კონტროლდება კომპანიის მიერ.
  4. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია ემსახურება განმცხადებლის კონტაქტის დამყარებას სხვა მომხმარებელთან.
  5. ნებისმიერი მომხმარებელი საიტზე პირად ინფორმაციას ათავსებს თავისი სურვილით, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
  6. საიტზე ნებისმიერი ინფორმაციის განთავსებისას, მომხმარებელი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა.
 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა
  1. კომპანიის ვალდებულებები
   1. კომპანის მიზანია საიტი მუშაობდეს მუდმივ რეჟიმში და გამართულად, შესაბამისად, კომპანია შესაძლებლობებიდან გამომდინარე აღმოფხვრის ტექნიკურ ხარვეზებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
  2. მომხმარებლის ვალდებულებები
   1. მომხმარებელი ვალდებულია საიტზე იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საიტის წესებისა და პირობების მიხედვით.
   2. მომხმარებლის მიწერ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია (ფოტო, ვიდეო, ტექსტური ან სხვა მასალა) არ უნდა იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი. არ უნდა ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს, ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას. არ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მითვისებული, ან ყალბი უძრავი ქონების გაქირავების შესახებ. არ უნდა ეხებოდეს მესამე პირის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს. არ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას. არ უნდა შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას. არ უნდა შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ. არ უნდა მოუწოდებდეს კრიმინალური ან კანონით აკრძალული ქმედებისაკენ. არ უნდა უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს. არ უნდა შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს.
   3. საიტზე ატვირთულ ფოტოებზე არ უნდა იყოს გაკეთებული წარწერები (ზედ მიწერილი ტექსტი, ტელეფონის ნომერი ან რაიმე სხვა). ასევე ფოტოზე არ უნდა იყოს დატანილი სხვა კომპანიის ან საიტის ლოგო (ე.წ. „ვოთერმარქი“), წინააღმდეგ შემთხვევაში ფოტო წაიშლება გაფრთხილების გარეშე.
   4. მომხმარებელმა თითო ბინა შესაძლებელია საიტზე დაამატოს მხოლოდ ერთ განცხადებად. დაუშვებელია განაცხადების დუბლირება როგორც ერთი, ასევე ერთზე მეტი მომხმარებლის მიერ.
  3. კომპანიის უფლებამოსილებები
   1. კომპანია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი კორექტირება საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაში, განმცხადებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
   2. კომპანიას აქვს უფლება წინასწარი გააფრთხილებით, ან გაფრთხილების გარეშე წაშალოს განცხადება ან/და მომხმარებელი ნებისმიერ დროს.
   3. კომპანიას აქვს უფლება ერთი და იგივე ან საკმაოდ მსგავსი შიგთავსის მქონე განცხადებები მონიშნოს დუბლიკატად და შეზღუდოს მათი გამოჩენა საიტზე.
  4. მომხმარებლის უფლებამოსილებები
   1. მომხმარებელს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან წაშალოს საკუთარი აქტიური განცხადებები.
   2. მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს საკუთარი ანგარიშის გაუქმება. ამის შესახებ უნდა მიმართოს კომპანიას წერილობით ელ. ფოსტაზე: [email protected]. მომხმარებლის იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის გავლის შემდგომ, მომხმარებელს გაუუქმდება ანგარიში. ანგარიშის გაუქმების შემთხვევაში პირად ანგარიშზე არსებული თანხა არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან რაიმე სახით განაღდებას.
  5. მხარეთა პასუხისმგებლობა
   1. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ან ანგარიშვალდებული რაიმე დანაკარგსა თუ დაზიანებაზე, რაც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენების გამო რაიმე იმ მიზეზით, რაც სცილდება ჩვენი მხრიდან მიზანშეწონილი კონტროლის ფარგლებს – სხვათა მიერ ელექტრონული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა და მონაცემების ინტერნეტში გადაცემის, მოხსნისა თუ დეშიფრაციის ჩათვლით.
   2. საიტზე განთავსებული ინფორმაციის კანონიერებაზე პასუხს აგებს უშუალოდ განმცხადებელი.
   3. კომპანია პასუხს არ აგებს საიტის ტექნიკური შეფერხებით, გათიშვით ან რაიმე სხვა ხარვეზით გამოწვეულ ზარალზე.
 6. საავტორო უფლებები
  1. მომხმარებლების მიერ განთავსებული განცხადებები, ფოტოები და სხვა ინფორმაცია, წარმოადგენს საიტის საკუთრებას. ამ მასალის არასანქცირებული გამოყენება ან/და ნებისმიერი სახით დუბლირება, გადატანა მესამე მხარის საკუთრებაში არსებულ სივრცეში, წარმოადგენს საიტის საკუთრებით სარგებლობას, რაც მკაცრად აკრძალულია ამ საიტის მხრიდან საჯარო თანხმობის და/ან კომპანიის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
  2. საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების ხელყოფა წარმოადგენს დასჯად ქმედებას და ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას (იხილეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 189-ე მუხლი).
  3. კომპანია იტოვებს უფლებას, საიტზე განთავსებული კონტენტის, მათ შორის და არა მხოლოდ ფოტომასალისა და მომხმარებლების მიერ განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის არასანქცირებული გამოყენების/სარგებლობის შემთხვევაში, მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.
 7. სხვა პირობები
  1. მხარეებს შორის ნებისმიერი დავა გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
  2. დავების გადაწყვეტის ადგილად მიჩნეულია საქართველო.

ბოლო განახლება: 20 მარტი 2020, 21:09